เปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า / การคืนเงิน

การเปลี่ยน หรือ คืน สินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากการสั่งซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น , หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 2. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการ กระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง 
  (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าหลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหาย)
 3. สำหรับสินค้าที่มีการติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ถ้ามีปัญหา ภายใน วัน ทาง บริษัทฯ จะส่งทีมช่างเข้าไปตรวจสอบและถ้าพบว่าเกิดจากการผลิต  ทาง บริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป
 4. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน วันทำการหากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
 6. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้าหรือ สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง บริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานสภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ บริษัทฯ นำไปจัดส่งให้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

การคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

 1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เอทีเอ็มเคาน์เตอร์ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสเก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center และ บริษัทฯ ได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 หมายเหตุ    การนับระยะทางขนส่ง  จะเริ่มนับจากสาขาที่ตั้งของ บริษัทฯ  โดยการชำระเงินค่าขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเป็นเงินสด 
โดยลูกค้าสามารถจ่ายให้กับทีมงานและเรียกรับใบเสร็จได้ทันที ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์การยกเลิกรายการที่สั่งซื้อที่อยู่นอกพื้นที่บริการ